Zakoni / Propisi / Info

Porez na dodatu vrednost (PDV)

Porez na dodatu vrednost (PDV)
Porez na dodatu vrednost (PDV) se plaća isključivo pri kupovini stana u novogradnji, jer ste na taj način vi prvi vlasnik i kupac finalnog proizvoda koji je „stvorio“ investitor. Ovaj porez iznosi 10 odsto.

Povraćaj PDV-a

Pravo na refundaciju, odnosno povraćaj PDV-a važi samo za kupovinu prvog stana u vlasništvu, u novogradnju, i može se ostvariti za stan čija površina iznosi do 40 m². Ukoliko imate još članova domaćinstva, za svakog člana možete ostvariti još po dodatnih 15 m², uslov je da nijedan član nema u svojini, odnosno susvojini, stan na teritoriji Republike Srbije. Članovima domaćinstva se smatraju:

supružnik, kupčeva deca, kupčevi usvojenici, deca supružnika, usvojenici supružnika, kupčevi roditelji, njegovi usvojitelji, roditelji ili usvojitelji supružnika. Svi članovi domaćinstva moraju imati isto previlašte kao i kupac stana.

Uslovi za povraćaj PDV-a

  da je kupac, koji kupuje svoj prvi stan, fizičko lice – punoletni državljanin Srbije, sa prebivalištem na njenoj teritoriji
  da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji, na osnovu kojeg stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Srbije
  da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena prodavcu

Ko nema pravo na povraćaj PDV-a:

  fizička lica koja su već ostvarila refundaciju PDV-a prilikom kupovine prvog stana
  svi članovi porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (na osnovu kojih je on dobio mogućnost refundacije PDV-a) u momentu ako i kada budu kupovali sopstveni stan
  kupac i članovi porodičnog domaćinstva koji su stekli svoj prvi stan, u staroj gradnji, i za koji su tada bili oslobođeni plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava

Zahtev za refundaciju PDV-a kupac prvog stana podnosi naobrascu koji možete preuzeti sa sajta Poreske uprave www.poreskauprava.gov.rs

Uz zahtev se dostavlja još i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dokaz o prebivalištu, overena kopija ugovora o kupoprodaji stana, račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV, dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena (novac obavezno mora biti uplaćen na račun investitora!), overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan (izjava- obrazac koji možete preuzeti sa sajta Poreske uprave)

Ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV-a i na osnovu članova domaćinstva, onda je potrebno dostaviti i dokaz o srodstvu sa članovima domaćinstva na osnovu kojih traži povraćaj PDV-a, kao i dokaz o prebivalištu tih članova domaćinstva.